Vedtægter

Vedtægter for Holstebro Folkeuniversitet

1. Holstebro Folkeuniversitet ledes af en lokalkomité under Folkeuniversitetsvirksomheden i Danmark og er administrativt tilknyttet komitéstyrelsen eller den region, som komitéen tilhører.
Komiteen har sit hjemsted i Holstebro Kommune.

2. Komiteens opgave er på det lokale plan at gennemføre folkelig universitetsundervisning gennem forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser med det formål at udbrede oplysning om forskningens arbejde og resultater og at være bindeled mellem videnskaben, kunsten og samfundet.
Aktiviteten sker i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, §46.

3. Komitéen består af mindst syv medlemmer, som selvsuppleres af den siddende komité.
Målet med sammensætningen af komitéen er at sikre en bred vifte af kompetencer, ressourcer og faglig indsigt samt en stor interesse for af få formidlet forskningsbaseret viden.

4. Komitéen indbyder institutioner og foreninger til samarbejde om arrangementer, som opfylder Folkeuniversitetets formål. Samarbejdende institutioner og foreninger i lokalområdet opfordres til at stille en repræsentant til rådighed for komitéen.

5. Komitéen mødes mindst 2 gange årligt, hvoraf det ene er årsmødet.

6. Der holdes et åbent årligt årsmøde hvert år i 1. kvartal. Her forelægges formandens beretning og regnskabet.

7. Komitéen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på første møde efter det ordinære årsmøde. Formand og kasserer tegner i forening for Holstebro Folkeuniversitet.

8. Ud af komitéens medlemmer nedsættes et forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige drift herunder, at der hvert år udarbejdes et program for forelæsninger, kurser m.v.
Referater af forretningsudvalgets møder sendes til alle i komitéen.

9. Komitéens formand, næstformand, sekretær og kasserer er medlemmer af forretningsudvalget.

10. Regnskabsåret følger kalenderåret. Komitéen udpeger to revisorer for to år på årsmødet. Begge revisorer reviderer hvert år regnskabet.
Årsregnskabet videresendes hvert år til komitéstyrelsen eller den region, som komitéen tilhører.

11. Ændring af vedtægter skal besluttes med 2/3 flertal i komitéen. Ændringen skal godkendes af komitéstyrelsen eller den region, som komitéen tilhører.

12. Komitéen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

13. Såfremt Holstebro Folkeuniversitet nedlægges, kan det kun ske på to hinanden efterfølgende årsmøder (et ordinært og et ekstraordinært). Et eventuelt overskud tilfalder de institutioner/foreninger, som Holstebro Folkeuniversitet har samarbejdet med. Overskuddet fordeles i forhold til det antal folkeuniversitetsforelæsninger, som disse institutioner/foreninger har afholdt indenfor de seneste tre år.

14. Disse vedtægter træder i kraft den 12. april 2016.

Comments are closed