DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:5 Fra højmiddelalderkristendom til de reformatoriske bevæ-gelser

21. marts 2023. Højmiddelalderens kristendom kan på mange måder ses som en tilbagevenden til en tidligere form for religion. Den repræsente-rer tempelreligionens genkomst. I denne periode får en ny stand stadigt større betydning: købmændene og dermed en begyn-dende borger-stand. Jeg ser på konkurrencen mellem forskellige former for bykristendom. Det er her, man skal finde baggrunden for de reformatoriske bevægelser, men også for tilblivelsen af nye institutioner som Hanseforbundet, der peger frem mod den moderne verden. Samtidig vil jeg forsøge at lave en afrunding på forløbet, så jeg forklarer den historiske udvikling af kristendom-men fra en marginal gruppe inden for judæisk religion til en ene-rådende religion i Europa. Hvorfor lykkedes det for denne religi-on at blive så udbredt? Hvad er det, som har gjort den så tilpas-ningsduelig og som sidenhen førte til, at den blev den mest ud-bredte verdensreligion?

Comments are closed