SIKKERHEDSPOLITIK – efter Murens fald. Arktis og Nordatlanten

07. Marts 2023. Med Murens fald ændredes den geo- og sikkerhedspolitiske si-tuation radikalt. Arktis og Nordatlanten blev ”lav-risiko-områder” med minimal interesse. Siden årtusindskiftet har klimaforandringerne muliggjort nye sejlruter og udvinding af råstoffer, der tidligere ansås for alt for bekostelige – og miljørisikable.

Læs mere

DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR:5 Fra højmiddelalderkristendom til de reformatoriske bevæ-gelser

21. marts 2023. Højmiddelalderens kristendom kan på mange måder ses som en tilbagevenden til en tidligere form for religion. Den repræsente-rer tempelreligionens genkomst. I denne periode får en ny stand stadigt større betydning: købmændene og dermed en begyn-dende borger-stand. Jeg ser på konkurrencen mellem forskellige former for bykristendom.

Læs mere

Sikkerhedspolitik – efter Murens fald. Norden og Østersø-regionen

4. april 2023: Godt et år efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 udtalte de nordiske forsvarsministre, at begivenheden udgjorde den europæiske sikkerhedsstrukturs største udfordring”. Tidligere tiders strategiske koncepter om afskrækkelse og garantier aktualiseredes.
Hvad sker der i Østersøregionen, hvordan skal det nye russiske standpunkt – som var åbenbar allerede inden krisen i Ukraine – tolkes, og hvad er Washingtons og NATO’s synspunkter?

Læs mere

RUSLANDS SJÆL. Kampen mellem slavofilerne og de vestvendte.

18. april 2023. Russisk historie har som et pendul svinget mellem to yderpunkter. Det ene er Europa, og det andet er det, russiske nationalister hævder, er det særligt russiske. I det nittende århundrede svingede pendulet mellem to filosofiske retninger, slavofilerne og de ”vestvendte”. Slavofilerne mente, at Rusland skulle søge tilbage til tiden før Peter den Store iværksatte sine ”europæiske reformer” og dermed slog Rusland ud af kurs.

Læs mere

RUSLANDS SJÆL. Ikoniske malerier

25 april 2023. Med kristendommens indførelse i Rusland fulgte flere århundreders påvirkning fra byzantinsk kunst i det kirkelige ikon- og freskomaleri. Fra 1300-tallet optræder de første kunstnernavne og talrige lokale traditioner vinder fodfæste – bl.a. i Novgorod, Moskva og i byerne, der udgør Den Gyldne Ring. Peter den Store vender blikket mod vest, og i løbet af 1700-tallet opstår der for første gang en selvstændig ikke-kirkelig kunsttradition.

Læs mere

Krigeriske Kreml – den russiske krig i Ukraine

02. maj 2023. I februar 2022 invaderede Rusland sit naboland Ukraine, og den største væbnede konflikt i Europa siden Anden Verdens-krig tog sin begyndelse. Krigen har kostet titusinder af menne-skeliv, skabt enorme flygtningestrømme og bragt Rusland og NATO lige så tæt på en militær konfrontation som under Den Kolde Krigs mest dramatiske år.

Læs mere

RUSLANDS SJÆL. Zartidens og sovjetternes haver og parker

09 maj 2023. Zartidens og sovjetternes haver og parker Med Peter den Stores fascination for vestlig videnskab, teknolo-gi og kunst indtræffer der meget væsentlige forandringer i det vidtstrakte russiske imperium. Når det gælder kunst, herunder havekunst, slår nybruddet i første omgang igennem i Skt. Peters-borg og omegn. I 1703 grundlægger Peter – efter hollandske og franske forbilleder – den nye hovedstad, og få år senere invite-rer han franske og italienske arkitekter til byen ved Neva-floden.

Læs mere